Quy định

Nội dung bài viết

Bạn hoàn toàn có thể sao chép nội dung bài viết của "Socbay Blogs chấm Com". Tuy nhiên, hãy để lại nguồn bài viết bạn nhé!

Ngoài ra, bạn không được sử dụng nội dung bài viết của "Socbay Blogs chấm Com" vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho người khác. Bởi vì, các nội dung này đều được chia sẻ miễn phí, và do đó, hãy công bằng với tất cả mọi người.

Nhận xét & Gửi tin nhắn

Bạn được phép tự do bình luận trên các trang bài viết và không hề tính phí. Tuy nhiên, hãy tuân thủ những điều dưới đây:

  1. Không được sử dụng từ ngữ thô tục, lăng mạ người khác.
  2. Không sử dụng những lời lẽ khiêu khích và cổ súy người khác làm trái pháp luật.
  3. Không được bàn về các vấn đề tôn giáo, chính trị.
  4. Không được SPAM liên kết bừa bãi.
  5. Nhận xét/Tin nhắn phải được viết có dấu, và nếu không gõ dấu được thì bạn phải đưa ra được lý do chính đáng ở cuối mỗi Nhận xét/Tin nhắn đó.

Nếu bạn không tuân thủ những điều trên thì buộc lòng "Socbay Blogs chấm Com" phải xóa nội dung nhận xét của bạn.

__________

Hãy nhớ rằng, những quy định trên có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào nếu như có những thay đổi bắt buộc.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ ngay nhé!

Xin cảm ơn!